Misbrugspolitik

Formål:

Det er skolens formål med misbrugspolitikken at medvirke til, at ingen elever, kursister eller medarbejdere via misbrug hindres i at gennemføre en uddannelse eller passe deres arbejde på skolen. 
Skolens holdning til misbrug skal derfor:

 • være klar og synlig
 • danne grundlag for skolens oplysende arbejde
 • danne grundlag for skolens forebyggende arbejde
 • danne grundlag for skolens konkrete handling når ”skaden er sket”

Skolens misbrugspolitik omfatter særligt følgende områder:

 • Narkotika
 • Andre rusmidler
 • Dopingstoffer
 • Alkohol

Samt en indsats der har opmærksomhed på områderne:

 • Ludomani (spil)
 • Internet
 • Mobiltelefoni

Skolens holdning til narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Indtagelse af ovennævnte stoffer indebærer en stor sundhedsrisiko med forøget risiko for:

 • svigtende koncentrationsevne / indlæring
 • afhængighed såvel fysisk og psykisk som økonomisk
 • at uddannelsen ikke gennemføres
 • økonomisk kriminalitet 
 • dårlig livskvalitet

Skolens regler for narkotika, andre rusmidler, doping og alkohol:

Gældende lovgivning på området skal altid overholdes.

På skolens område er det således strengt forbudt at bruge, besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler, samt dopingpræparater.

Særligt vedr. alkohol:

 • det er forbudt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden.
 • ved særlige festlige lejligheder på skolen, kan der gives tilladelse til at indtage alkoholiske drikke (fx øl, vin, breezers). Dette må kun forekomme, hvis der klart foreligger en godkendelse fra skolens ledelse.
 • der afholdes 4 årlige fredagscafeer for vores egne elever, hvor der er deltagelse af mindst en lærer og deltagelse fra kantinen. Der må sælges øl og vand.
 • lukkede fester er kun for skolens nuværende elever, samt tidligere elever. Tidligere elever skal ringe og melde sig til inden festen. Der vil blive udarbejdet en liste med navne på de tidligere elever, der er meldt til. Hvis der kommer tidligere elever, der ikke er meldt til, kan de komme ind, hvis en af de lærere, der er til stede, godkender dette.
 • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede elever og træffer foranstaltninger for de pågældende elever med henblik på hjemsendelse.
 • det er forbudt at indtage enhver anden form for rusmiddel – i alle situationer – på skolen.

Skolen kan i særlige tilfælde ved fysisk stikprøvekontrol sikre, at misbrugspolitikken overholdes.

 

I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler. I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem forstander, lærere og elever og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden. Gældende lovgivning skal overholdes og det påhviler eleven at orientere sig om dette - også ved udenlandske destinationer.

 

Ludomani, Internet, kortspil og mobiltelefoni:

Overdrevent spil af enhver art, Internet og mobiltelefoni, der kan medføre økonomiske eller uddannelsesmæssige problemer er uacceptabelt og er derfor ikke tilladt. Hvis et misbrug konstateres, tager skolen fat om misbruget, og hjælper med at søge en løsning på misbruget.
Det er ikke tilladt at spille for penge fra skolens computere. Alle de websites, som tilbyder spil for penge, vil blive lukket på skolens computere, så man ikke har adgang til disse websites fra skolens computere. Hvis en elev opdages i at spille på nettet, lukkes det pågældende website, og eleven gøres opmærksom på skolens regler omkring spil på nettet.

Kortspil om penge er ikke tilladt på skolen. Hvis dette konstateres, vil der blive givet en advarsel. Ved gentagne advarsler kan bortvisning komme på tale.

 

Generelt om handling:

Det er forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat, elev eller kursist på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder.

 Forebyggelse:

Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i nedenstående punkter:

 • Synliggørelse
 • Oplysning
 • Misbrugsnetværk

På baggrund af dette deltager skolen i lokalområdets SSP+, der er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem:

S: Skolerne i området
S: Socialforvaltningen, forebyggelseskonsulenten og
P: Politiet
+: Lokalområdets ungdomsinstitutioner
 

Skolen ønsker via dette samarbejde at medvirke til et samordnet forebyggelsessystem, der også forebygger kriminel adfærd – specielt i omgang med ulovlige rusmidler og omsætningen af disse blandt de unge.

Vi gør en indsats, der hindrer grupper med uhensigtsmæssig adfærd, herunder kriminel adfærd/misbrug i at opstå og udvikle sig og derfor:

 • synliggør skolen misbrugspolitikken på skolens hjemmeside og via skolens ordensregler.
 • afholder skolen arrangementer med misbrug som overordnet tema.
 • holder skolen løbende eleverne informeret med brochurer, hæfter og andet materiale om misbrug i klasserne.

Desuden har skolen et system, der kan opfange faresignaler på et tidligt tidspunkt, så vi rettidigt kan nå at sætte ind med effektiv genopretning, inden der opstår problemer, der kan skade de unge. Derfor er der oprettet et misbrugsnetværk på skolen, der har til formål at:

 • arbejde for at etablere et miljø, hvor det er muligt tidligt at iværksætte forebyggende foranstaltninger.
 • informere / oplyse elever, kursister og personalet om misbrug.
 • sikre at eleverne / kursisterne / personalet er informeret om skolens misbrugspolitik.
 • sikre at skolen har nogle ansvarlige (SSP+ / studievejledning / inspektør / forstander), der skal iværksætte forebyggende initiativer, og fungere som bindeled mellem elever, kursister, personale og ledelse og tage konkrete initiativer (f.eks. en bekymringssamtale), hvor der er tale om bestyrket mistanke om misbrug.

Når misbruget er konstateret: 

Hvis det konstateres, at en uddannelsessøgende overtræder skolens regler, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Efterfølgende vil sagen hurtigt blive behandlet på skolen i SSP+ gruppen evt. i samarbejde med kommunens SSP+ alt afhængig af overtrædelsens karakter med henblik på, at den unge skal kunne fortsætte uddannelsen.

Er der tale om kriminelle forhold, vil sagen blive overdraget til politi eller andre relevante myndigheder, og evt. rusmidler vil blive konfiskeret og overdraget til politiet. I sådanne tilfælde skal hændelsen behandles skriftligt. Sagens karakter afgør om hændelsen medfører advarsel eller bortvisning. Ved bortvisning skal sagen altid videregives til SSP+netværket i kommunen.

Hvis den unge er under 18 år, skal forældre/værge hurtigst muligt inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning.

Der skal i alle tilfælde gøres alt for, at den unge atter kommer på ret fod med henblik på fremtidig uddannelse/arbejde og få ny livskvalitet.

Evaluering:

Hvert år i juni evalueres organisationens opbygning samt årets indsats og resultater med det formål at tilpasse initiativer og organisationen til de aktuelle forhold. 

UddannelsesCenter Ringkøbing Skjerns rusmiddelpolitik