Undervisnings-miljøvurdering

Ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kapitel 4, §6, skal skolens ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. 

Vi gennemfører evalueringen på følgende måde: 2-5 elever bliver tilfældigt udvalgt af klasselæreren til elektronisk at udfylde et spørgeskema vedrørende fysiske, psykiske og æstetiske forhold på skolen. Evalueringen finder sted i efteråret, og vi får normalt meget positive resultater. Senest er udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse i efteråret 2011.

Evaluering på Gymnasiet HHX og Ringkøbing Handelsskole

Årets gang med evalueringer

De løbende og årligt tilbagevendende evalueringsprocesser, skolen gennemfører, er nervesystemet i kvalitetsudviklingen.

Ved evalueringerne forsøger vi at blotlægge de områder, hvor der kræves en indsats for at kunne være tilfreds med resultaterne.

Mindre aktiviteter, som kortere kurser og særlige begivenheder, vurderes for sig ved lejlighedsevalueringer.

De faste evalueringer foregår på bestemte tider i skoleårets forløb og har hver sit fokus. På basis heraf besluttes konkrete mål for kvalitetsforbedringer, der skal arbejdes med i perioden frem til næste evaluering.

Evaluering af skoleårets start - uge 34/35

Her evalueres skolestarten for nye elever på EUD og HHX.

De nye elever melder tilbage på, hvordan de har oplevet at starte på skolen. Denne evaluering kan foretages på flere måder. Den kan være i form af et stileemne eller et skema med faste spørgsmål.

Det er vigtigt for os, at eleverne føler, at de er velkomne.

Evaluering af undervisningen - uge 43-50

I denne periode foretager lærerne en evaluering, der giver eleverne på hvert enkelt hold mulighed for at tilbagemelde, hvad de mener om undervisningen.

Denne evaluering bør give den enkelte lærer en idé om, hvordan samarbejdet med holdet fungerer, og hvad det eventuelt er nødvendigt at bearbejde.

Evalueringsform og -spørgsmål bestemmes af den enkelte lærer, der skal sørge for en tilbagemelding både til ledelsen og holdet.

Opfølgningsplan

Efter hver evaluering udarbejdes en opfølgningsplan for at sikre, at den indsats, evalueringen har givet anledning til, har resulteret i den ønskede ændring.

Tidligere opfølgninger på evalueringen har resulteret i:

EUD:

  • Udbygning af klasserådsmøder
  • Flere møder om enkeltelever
  • Coaching
  • Eksamen flere gange om året
  • Udbygning af kontaktlærerordningen.

HHX:

  • Lærersupervision
  • Udvidelse af installation af IT, projektorer og smartboards i alle klasselokaler
  • Udarbejdelse af vejledning og plan for projektskrivning
  • Lektiehjælp for de svagere elever
  • Elitetræning for de dygtigere elever

Elevtrivselsundersøgelsen - efteråret

I denne nationale undersøgelse evaluerer eleverne skolen som helhed. Herigennem søger skolen at få belyst elevernes oplevelse af at gå, lære og være på Gymnasiet HHX Ringkøbing & Ringkøbing Handelsskole.

Denne undersøgelse bliver opsummeret. Den vil ligesom den interne evaluering være med til at danne udgangspunkt for forbedringer.